Vedtægter Forside Værkstedet Medlemmer Kurser Kontakt Udstillinger
VEDTÆGTER for GRAFISK GRUPPE Havarthigaarden.

§ 1. Navn, adresse og formål
Gruppens navn er:
GRAFISK GRUPPE - Havarthigaarden.
Adressen er:
Havarthivej 6, 2840 Holte.

Gruppens formål er:
- at drive og udvikle "Grafisk Værksted - Havarthigaarden" for i fællesskab at kunne dyrke den grafiske kunst
- at give medlemmerne mulighed for at udøve og dygtiggøre sig i de grafiske teknikker.
- og at formidle undervisningsvirksomhed i grafiske teknikker.

§ 2. Gruppens medlemmer.

§2.1 Gruppens medlemstal kan ikke overstige 30 medlemmer.
§2.2 Der betales et kontingent den 1. i hver måned. Dets størrelse foreslås af forretningsudvalget på et medlemsmøde og godkendes
§2.3 Optagelse af nye medlemmer:
Som medlem kan kun optages personer, som har en professionel grafisk uddannelse eller kan dokumentere anden fornøden grafisk kvalifikation.

Ansøgning om optagelse rettes til forretningsudvalget som indstiller.

Ved ansøgning om optagelse forventes det, at ansøgeren:
1. afleverer en mappe med 10 værker af nyere dato i sort/hvid grafik- flerfarvegrafik eller tegninger. Der vil ikke blive bedømt på kopier eller postkort.
Mappen skal være på værkstedet en uge før bedømmelse.
2. Skriver en kort formulering af tidligere beskæftigelse med relevant C.V
3. samt en begrundelse for ønske om optagelse og hvordan ansøgeren vil bruge værkstedet.

Vurdering og bedømmelse foretages af et optagelsesudvalg bestående af 7 medlemmer af gruppen
Ansøgeren vil få besked om resultatet senest 14 dage efter bedømmelsen.

Endelig beslutning om optagelse i gruppen kan først finde sted efter en gensidig prøvetid på 3 måneder, hvor ansøgeren forventes at benytte værkstedet og lære dets arbejdsgange at kende.

Forretningsudvalget foretager den endelige beslutning om optagelse.
I prøveperioden knyttes et gruppemedlem som kontaktperson til ansøgeren.
I prøveperioden betales normalt kontingent. Pr. 300kr. pr. måned.

Efter endelig optagelse betales et indskud på kr. 4.000, som evt. kan betales i rater, maksimalt 4 rater a 1.000 kr. med maksimalt 2 måneders mellemrum.
Indskuddet er en etableringsudgift, der ikke kan forlanges tilbagebetalt ved medlemskabets ophør.

§ 3. Daglig drift og vedligeholdelse.
Den daglige drift varetages af et forretningsudvalg på 5 medlemmer + 1 suppleant. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling, der finder sted inden udgangen af april måned.
3 medlemmer vælges i lige år, 2 medlemmer + suppleant vælges i ulige år. Genvalg kan finde sted.
Forretningsudvalget konstituerer sig med valg af formand og kasserer der tegner foreningen/gruppen.
På generalforsamlingen fremlægges årsregnskab samt foretages valg af personer til varetagelse af særlige opgaver: Revisor,optagelsesudvalg og udstillingsudvalg samt materialeindkøb.
Generalforsamlingen skal indkaldes med minimum 3 ugers varsel.
Almindelig vedligeholdelse af maskiner og inventar påhviler medlemmerne og andre betalende brugere.

§ 4. Udmeldelse kan kun ske med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

§ 5. Sabbat, hvilende medlemskab og genoptagelse af tidligere medlemmer

§5.1 Sabbat
1. Det er muligt for medlemmer at holde sabbat i 6 måneder.
2. Sabbat skal søges med mindst 3 måneders varsel.
Dog skal der mindst være 4/5 betalende medlemmer tilbage under en sådan sabbat.
3. Sabbat fratager ikke stemmeret eller udstillingsret i gruppesammenhæng.
4. Efter en sabbat fordres mindst 2 år som betalende medlem før ny sabbat igen kan bevilliges.

§5.2 Hvilende medlemskab
1. Det er muligt for medlemmer efter 2 års fuldt medlemskab af GG at ansøge FU om hvilende medlemskab i op til 3 år til 50% af gældende kontingent.
2. Hvilende medlemskab opsiges af ansøgeren med 1 måneds varsel til normalt medlemskab til 100% af gældende kontingent. Hvis gældende medlemsgrænse opnås før hviletidens udløb, har det hvilende medlem 1. prioritet til fuldt medlemskab.
3. Af hensyn til gruppens økonomi tager FU beslutning om, hvor mange hvilende medlemmer gruppen kan rumme.
4. Som hvilende medlem har man taleret, men ingen stemmeret på Grafisk Gruppes generalforsamling.

§5.3 Genoptagelse i Grafisk Gruppe
Tidligere medlemmer kan genoptages i Grafisk Gruppe efter gældende regler, dog til halvt indskud. Der kan ansøges om genoptagelse senest 8 år efter udmeldelse.

§ 6. Eksklusion.
Et med dette formål med 1 måneds varsel skriftligt indkaldt medlemsmøde kan med 5/6 majoritet af gruppens medlemmer beslutte at ekskludere et medlem, derikke opfylder de forpligtelser, som påhviler medlemmerne ifølge vedtægterne, eller som handler til skade for gruppen.
Der kan stemmes ifølge skriftlig fuldmagt fra medlemmer, som ikke kan give møde.

§ 7. Vedtægtsændring.
Ændring af vedtægterne kan ske til enhver tid, dog skal ændringsforslag skriftligt forelægges hvert enkelt med-lem mindst 3 uger før det skal behandles på et medlemsmøde, hvor det i så fald skal vedtages med mindst 2/3 stemmeflertal af gruppens medlemmer.
Som i § 6 kan der i påkommende tilfælde stemmes ifølge skriftlig fuldmagt.

§ 8 Målsætnings- og samarbejdsdebat.
Medlemmerne mødes til en generel debat om målsætning og samarbejde mindst 2 gange om året så vidt muligt først i april og i oktober.
Her aftales medlemmernes solidariske forpligtelser med hensyn til deltagelse i nye udvalgsarbejder og fællesopgaver.

Samarbejdet kan eksempelvis udmønte sig i gennemførelse af fællesudstillinger af gruppens grafiske arbejder samt at arrangere åbne kurser og formidle længerevarende undervisningsforløb.

§ 9. Opløsning,

1. Opløsning af gruppen kan vedtages med 2/3 stemmeflertal af samtlige medlemmer.
Opløsning skal dog, inden den iværksættes, forsøges undgået, f.eks. ved at det tilbydes offentlig myndighed (kommune) eller andre interesserede kredse at overtage og videreføre værkstedet.

2. Ved opløsning betales omkostningerne (herunder udgifter til flytning og bortkørsel af maskiner og inventar) så vidt muligt af gruppens kapital, ellers pro rata af medlemmerne.
3. Medlemmerne har forkøbsret til inventar, og salg skal ske til en af forretningsudvalget fastsat pris, eller til ved tilbuds lighed ved lodtrækning.
Opnås der ikke salg til medlemmerne, udbydes de pågældende effekter til salg udenfor medlemskredsen eller ved auktion.
4. Ejer gruppen efter opløsning en kapital, deles denne ligeligt mellem de til den tid værende medlemmer.
5. Hvis et eller flere medlemmer ved deres udmeldelse afstedkommer, at de resterende medlemmer ikke ser sig i stand til at videreføre værkstedet, er den/de udmeldte forpligtet til at deltage, også økonomisk, i opløsningen (se §9 stk. 2.)

§ 10 Hæftelse
Der påhviler ikke gruppens medlemmer nogen personlig hæftelse for de gruppen påhvilende forpligtelser ,jf. dog § 9 stk. 2.

Foranstående vedtægter er vedtaget ved en skriftlig og hemmelig afstemning som fandt sted på et medlemsmøde.
Vedtaget og revideret på medlemsmøde 25.03.2009, 17.04.2012, 25.10.2021. Vedtaget og revideret på medlemsmøde 25.03.2009, 17.04.2012, 25.10.2021.